Uppföljning

Uppföljning är en viktig del av syrgasbehandling i hemmet

Idag sker ofta en första uppföljning av insatt behandling först efter tre till sex månader. Det är lång tid för en hemsyrgaspatient med en median-överlevnad på 1 ½ år.1 Såväl internationella och nationella riktlinjer betonar hur viktig snar och regelbunden uppföljning är.2,3

Det nationella andningssviktsregistret Swedevox rekommenderar att behandlingen följs upp inom en månad efter att den påbörjats.4

Tidig och frekvent uppföljning är med andra ord en viktig del av syrgasbehandling i hemmet som gör det möjligt att:5

  • Säkerställa att patienten förstår behandlingsmålen och förutsättningarna för en lyckad behandling
  • Kontrollera att patienten har en skriftlig behandlingsplan och instruktion
  • Säkerställa att hypoxin korrigeras genom en artärblodgaskontroll eller saturationsmätning med pulsoximeter
  • Betona vikten av fysisk aktivitet och se till att patienten får ett anpassat tränings- eller aktivitetsprogram
  • Utvärdera behovet av en mobil eller bärbar syrgasutrustning