Indikationer

Syrgasbehandling i hemmet har starkt vetenskapligt stöd och kan påbörjas under vissa förutsättningar:1

  • När patienten, trots optimal farmakologisk behandling under tre veckor, fortfarande lider av kronisk hypoxi med PaO2 < 7,4 kPa vid luftandning
  • När patienten visar tecken på högerhjärtsvikt eller polycytemi och samtidigt har PaO2 7,4−7,8 kPa vid luftandning

Avgörande för resultatet är att rätt patient får behandlingen. För att säkerställa detta fordras en lungmedicinsk bedömning.2 För patientens skull är det bra om denna görs då patienten är i en stabil fas och inte är mitt i ett försämringsskede.

I den lungmedicinska bedömningen ingår en granskning av patientens sjukdom, förmåga att genomföra behandlingen vad gäller säkerhet och förmåga att hantera utrustning samt kontroller av behandlingsresultatet, dvs syrgasmättnaden i blodet under behandlingen.2 Korrekt dygns-behandlingstid är också avgörande för behandlingsresultaten.